Vacancy 1

UX/ UI Designer

We zoeken een UX/UI Design­er. Met jouw exper­tise ben je in staat om een steeds slim­mere intuïtieve user expe­ri­ence te creëren voor onze klanten.

Als design­er bij Leaplines wordt je ver­ant­wo­ordelijk voor de design­vraagstukken bin­nen onze organ­isatie. Met jouw con­ceptuele ver­mo­gen ver­taal je klantwensen door naar sterke con­cepten en MVP’s. Samen met ons dig­i­tale team werk je aan onze webap­pli­caties. Je ver­taalt klantwensen door naar user­sto­ries en gaat aan de slag met het mak­en van wire­frames en pro­to­types. Ver­vol­gens ga je met jouw cre­atieve geest aan de slag en zorg je ervoor dat het prod­uct er super fan­cy uit ziet.

Jij stelt de eindge­bruik­er cen­traal en bent con­tinu op zoek naar ver­be­terin­gen

 • Je bent sterk in het uit­denken van zow­el een func­tion­eel als visueel ontwerp
 • Je bent proac­tief, energiek en kri­tisch op je eigen werk
 • Je hebt een sterk ana­lytisch ver­mo­gen en
  weet klantwensen door te ver­tal­en naar een sterke strate­gie, con­cept en
  design
 • Je hebt ervar­ing met tools waaron­der Sketch, Ilus­tra­tor, Pho­to­shop en InDesign
 • Je hebt ervar­ing met het mak­en van wire­frames en het ontwer­pen van respon­sive (mobile­first) designs?
 • Je bent cre­atief en denkt out of the box
 • Je bent een echt team­spel­er en weet jij jouw visie over te kun­nen bren­gen naar jouw teamleden?
 • Je bent bek­end met een Agile werk­meth­ode (pre)
 • Je hebt ken­nis van HTML, CSS en JavaScript (pre)

Over ons

We zijn het meest onderne­mend train­ings­bu­reau van 2016. De dig­i­tale tak van Moovs, Leaplines, helpt organ­isaties om medew­erk­ers van alle gen­er­aties op een eigen­ti­jdse manier te ontwikke­len, dig­i­taal, uitda­gend en inno­vatief! De wens van de klant staat voorop bij het vin­den van inno­vatieve oplossin­gen. Bij Moovs hebben we een can-do men­tal­iteit, zijn fris, jong en onderne­mend. We vin­den het gaaf om pro­jecten scrum-based aan te pakken en werken met min­i­mal viable prod­ucts (MVP’s) om snel zicht­bare resul­tat­en en te bereiken.

We zijn pas trots op onze suc­cessen als de gewen­ste gedragsveran­der­ing bij de klant is gere­aliseerd. We bli­jven nieuws­gierig en lopen voorop met een com­bi­natie van de nieuw­ste tech­nolo­gie, de beste con­tent en een down-to-earth aan­pak. Moovs is werkza­am voor grote A-merken in ver­schil­lende branch­es, zoals retail, lucht­vaart en energie. Wij werken in Ned­er­land onder meer samen met KLM, Albert Hei­jn, HEMA, Rand­stad, Sam­sung, Pathé, de Bijenko­rf en andere klanten.

Interested? Get in touch!

send an email to debora!