In Bossmode 646027 Unsplash

Disclaimer

Pri­va­cy & cook­ies-dis­claimer

Welke per­soon­s­gegevens ver­w­erken wij?

Jouw pri­va­cy is voor ons van het grootst belang. Leaplines ver­w­erkt per­soon­s­gegevens over jou door­dat je gebruik maakt van onze dien­sten en/​of omdat je deze gegevens zelf aan ons ver­strekt. Hieron­der een overzicht van de per­soon­s­gegevens die wij ver­w­erken:
- Voor- en achter­naam
- Bedri­jf
- Tele­foon­num­mer
- E-mailadres

Bij­zon­dere en/​of gevoelige per­soon­s­gegevens die wij ver­w­erken

Onze web­site is niet bedoeld om gegevens te verza­me­len over web­site­be­zoek­ers die jonger zijn dan 16 jaar, ten­z­ij deze toestem­ming hebben gekre­gen van oud­ers of voogd. We kun­nen echter niet con­trol­eren of een bezoek­er oud­er dan 16 is. Als je er van over­tu­igd bent dat wij zon­der die toestem­ming per­soon­lijke gegevens hebben verza­meld over een min­der­jarige, neem dan con­tact met ons op via support@​leaplines.​nl, dan zullen wij deze infor­matie ver­wi­jderen.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Leaplines ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens, voor de vol­gende doe­len:
- Voor de klante­nad­min­is­tratie;
- Je te kun­nen bellen indi­en dit nodig is om onze dien­stver­len­ing uit te kun­nen voeren;
- Je te informeren over wijzigin­gen van onze dien­sten en pro­ducten;
- Om goed­eren en dien­sten bij je af te lev­eren;
- Leaplines ver­w­erkt ook per­soon­s­gegevens als wij hier wet­telijk toe ver­plicht zijn, zoals bijvoor­beeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastin­gaangifte.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren?

Leaplines zal je per­soon­s­gegevens niet langer bewaren dan strikt noodza­ke­lijk is om de doe­len te realis­eren waar­voor je gegevens wor­den verza­meld.

Delen met der­den

Leaplines zal je gegevens nooit aan derde par­ti­jen verkopen en zal deze uit­slui­tend ver­strekken indi­en dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst met jou of om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing. Met bedri­jven die jouw gegevens ver­w­erken in onze opdracht, sluiten wij een bew­erk­ersovereenkomst om te zor­gen voor een­zelfde niveau van beveilig­ing en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leaplines bli­jft ver­ant­wo­ordelijk voor deze ver­w­erkin­gen. Onze web­site kun­nen links bevat­ten naar webpagina’s van andere aan­bieders waar­voor wij geen bescherming van uw per­soon­lijke gegevens kun­nen garan­deren.

Recht op inzage, cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing

Je hebt het recht om je per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wi­jder­ing sturen naar support@​leaplines.​nl — Om er zek­er van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij met jou con­tact opne­men. Eventueel om een kopie van je iden­titeits­be­wi­js vra­gen. Hier­bij vra­gen we jou om in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machine read­able zone, de strook met num­mers onder­aan het paspoort), paspoort­num­mer en burg­erser­vi­cenum­mer (BSN) zwart te mak­en. Dit ter bescherming van je pri­va­cy. Leaplines zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval bin­nen zes weken, op jouw ver­zoek rea­geren. Voor klacht­en kan men de web­site van de Ned­er­landse Autoriteit Per­soon­s­gegevens raad­ple­gen: https://autoriteitpersoonsgege… 

Beveilig­ing
Leaplines neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing tegen te gaan. Onze vei­lighei­ds­maa­trege­len wor­den con­form de tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen voort­durend ver­be­terd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met support@​leaplines.​nl.

COOK­IES

Leaplines gebruikt alleen tech­nis­che en func­tionele cook­ies. Verder gebruikt Leaplines nog ana­lytis­che cook­ies die geen inbreuk mak­en op je pri­va­cy.

Wat zijn COOK­IES?

Een cook­ie is een klein tek­st­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze web­site wordt opges­la­gen op jouw appa­raat. De cook­ies die wij gebruiken zijn noodza­ke­lijk voor de tech­nis­che werk­ing van de web­site en voor jouw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­site naar behoren werkt en onthouden bijvoor­beeld jouw voorkeursin­stellin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­site opti­malis­eren. Natu­urlijk kan men zich afmelden voor cook­ies door de inter­net­brows­er zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat. Daar­naast kun je ook alle infor­matie die eerder is opges­la­gen via de instellin­gen van je brows­er ver­wi­jderen.

Social plu­g­ins

Leaplines maakt gebruik van social plu­g­ins (hier­na knop­pen genoemd) van sociale netwerken als Face­book, Twit­ter en Google+, LinkedIn. Wan­neer u onze web­site bezoekt, zijn deze knop­pen stan­daard gede­ac­tiveerd, dat wil zeggen dat zon­der uw toe­doen geen gegevens naar de betr­e­f­fende sociale netwerken wor­den ges­tu­urd. Voor­dat u de knop­pen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activ­eren. De knop bli­jft geac­tiveerd tot­dat u deze weer uitschakelt of de cook­ies in uw brows­er ver­wi­jderd. Meer infor­matie over cook­ies vin­dt u in onze aan­wi­jzin­gen met betrekking tot cook­ies.

Na activer­ing wordt een directe verbind­ing met de serv­er van het betr­e­f­fende sociale netwerk opge­bouwd. De knop wordt ver­vol­gens direct door het sociale netwerk aan uw brows­er doorgegeven en door de brows­er in de web­site opgenomen. Nadat een knop is geac­tiveerd, kan het betr­e­f­fende sociale netwerk al gegevens verza­me­len, onafhanke­lijk van het feit of u daad­w­erke­lijk op de knop klikt. Wan­neer u bij een soci­aal netwerk bent ingel­ogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze web­site aan uw gebruik­er­sac­count kop­pe­len. Wan­neer u lid van een soci­aal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die wor­den verza­meld bij het bezoeken van deze web­site aan uw account aldaar kop­pelt, moet u bij het betr­e­f­fende sociale netwerk uit­loggen voor­dat u de knop­pen activeert.

We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plu­g­ins verza­me­len. Voor meer infor­matie over het doel, de verza­mel­ing, de ver­w­erk­ing en het gebruik van uw gegevens door de betr­e­f­fende sociale netwerken, hun pri­va­cy state­ment en het recht van verzet ver­wi­jzen we u naar hun voor­waar­den met betrekking tot de bescherming van per­soon­s­gegevens.

Deze dis­claimer kan van tijd tot tijd wor­den herzien, de laat­ste herzien­ing dateert 18 sep­tem­ber 2018.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Debora