Praxis
Pathe
Hudsonsbay
Action
Deltalloyd
Welkoop
Ey
Vitam
Debijenkorf
Vegrologo
Pvhlogo

Ready, get set, go!

Tools

Performance improvement

Direct inzicht in per­soon­lijke of organ­isatie KPI’s zoals sales met­rics, omzet, con­ver­sie en NPS. Afhanke­lijk van de resul­tat­en wor­den leer­ac­tiviteit­en gepusht die spec­i­fieke vaardighe­den en ken­nis ver­groten. Laat jouw medew­erk­ers tegen elka­ar bat­tlen in com­peti­ties voor de beste performance.

Rocket

Onboarding & Continuous learning

Is jouw per­son­eel klaar voor de start? Met onze onboard­ing apps vol leuke games en chal­lenges leren medew­erk­ers snel de organ­isatie en elka­ar ken­nen. Maak maatwerk learn­ing jour­neys met een vari­atie aan crunch­es en borg zo de cul­tu­ur van jouw organ­isatie. Ken­nis en soft skills ontwikke­len? Maak gebruik van onze Essen­tial Con­tent; een ruim aan­bod van crunch­es op het gebied van man­age­ment, lei­der­schap, vei­ligheid en per­soon­lijke effectiviteit.

Star

Extra mile

Beloon medew­erk­ers met pun­ten voor afgeronde learn­ing jour­neys en laat ze deze verzil­v­eren in de gift­store. Ver­hoog de betrokken­heid met onze engage­ment app en creëer high performing/​performance teams met de feed­back app.

15
apps
40.000
enthousiaste gebruikers
26
organisaties
300
cursussen

Onze producten

Onze missie

Onze missie is medew­erk­ers opti­maal te lat­en bloeien op hun werk­plek. Wij geloven in de kracht van com­mu­niceren, leren, presteren en motiv­eren. WIj zetten de gebruik­er en per­for­mance improve­ment cen­traal. Wij bieden online oplossin­gen voor iedere organ­isatie, stan­daard of op maat. We geloven dat con­tinu ontwikke­len en jezelf uitda­gen nodig is om iedere dag weer het ver­schil te mak­en en een bij­drage te lev­eren. Iedere dag een stap­je beter met een gevarieerd aan­bod aan online tools die de medew­erk­er stimuleren. 

  • Com­mu­niceren via een soci­aal plat­form voor het uitwisse­len van best practices.
  • Presteren met in een oogop­slag inzicht in KPI’s (sales met­rics, omzet, NPS) met daaraan gekop­peld chal­lenges, com­peti­ties en waardering.
  • Leer zelf wat rel­e­vant is met korte kleine crunch­es en van elka­ar met de feed­back app.
  • Motiv­eren met inzicht via de engage­ment app en ook door­dat je pun­ten verza­meld, deze verzil­verd in de gift shop.

Alles op zo een manier, dat de gebruik­er een opti­male ervar­ing heeft. Snel, sim­pel, effec­tief met fun!

Duo Iphone@2X

Hoe wij werken

We ontwikke­len alleen pro­ducten die we valid­eren bij onze eindge­bruik­ers. Dit doen we met de beste tech­nolo­gie en con­tent. De con­tent ontwikke­len we met co-cre­atie waar­bij we de doel­groep betrekken in het gehele pro­ces. Zo bren­gen we per­son­eel en organ­isatie dichter bij elka­ar. Met onze start­up men­tal­iteit slaan we een brug naar com­plexe vraagstukken van organ­isaties en hebben een nieuwe kijk op presteren. We zijn gespe­cialiseerd in learn­ing, per­for­mance improve­ment en engage­ment. We brei­den hier steeds meer in uit en wij luis­teren naar jouw wensen, niks is te gek voor ons.

Interessant? Neem contact op!

Stuur een bericht naar Debora!